Στόχοι

Φρόντισε να είναι SMART:

  • Συγκεκριμένοι στόχοι, (Specific). Να ορίζουν τι ακριβώς πρέπει να επιτευχθεί.

  • Μετρήσιμοι (Measurable). Να είναι εφικτό να μετρηθούν με όρους χρόνου, ποιότητας, ποσότητας, οικονομικών πόρων κλπ.

  • Επιτεύξιμοι στόχοι(Achievable). Να είναι ρεαλιστικοί, δεδομένων των συνθηκών που υπάρχουν στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, αλλά και των πόρων που διαθέτει η επιχείρηση σου (οικονομικών, ανθρωπίνων κλπ).

  • Σχετικοί (Relevant) με την απόδοση της επιχείρησης σου

  • Χρονικά προσδιορίσιμοι (Timed). Σε συγκεκριμένα χρονικά όρια με αρχή και τέλος, καθώς και ενδιάμεσα χρονικά ορόσημα ελέγχου.

 

Marketing Plan: Ένας χάρτης που θα σε οδηγήσει με ασφάλεια στην επιτυχία