Όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζεις για την SWOT analysis και τις εφαρμογές της στην σύγχρονη επιχειρηματικότητα. 

H λέξη SWOT  προκύπτει από το ακρωνύμιο των  αγγλικών λέξεων: Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats. Αντίστοιχα στα ελληνικά: Δυνατά σημεία, Αδύνατα σημεία, Ευκαιρίες, Απειλές.

swot

Πρόκειται για  ένα πλαίσιο, το οποίο αξιοποιείται από το σύγχρονο management  για τον εντοπισμό και την ανάλυση των εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων που επηρεάζουν την  βιωσιμότητα κάθε επιχείρησης,  προϊόντος, υπηρεσίας ή έργου γενικότερα.

Σύμφωνα με πολλούς, η ιδέα της SWOT analysis πιστώνεται στον Albert Humphrey, κατά τη διάρκεια της θητείας στο Ίδρυμα Ερευνών του Στάνφορντ την δεκαετία του ΄70. Παρόλα αυτά ο ίδιος ποτέ δεν διεκδίκησε την πρωτοκαθεδρία αυτής της ιδέας.

Όπως δηλώνει και το όνομά, μια ανάλυση SWOT (γνωστή και ως μήτρα SWOT) εξετάζει τέσσερα βασικά στοιχεία του αναλυόμενου αντικειμένου (πχ. μιας εταιρείας, ενός προϊόντος, μια υπηρεσίας, ενός ατόμου κλπ). Κρίσιμος παράγοντας, σωστής αποτύπωσης των δεδομένων, αποτελεί η δυνατότητα ρεαλιστικής (αντικειμενικής) αποτίμησης της υφιστάμενης κατάστασης.

 Σημειώνεται πως η SWOT ανάλυση οφείλει να λαμβάνει υπόψη της:

 • το εσωτερικό περιβάλλον (τις συνθήκες που επικρατούν στο εσωτερικό της ίδιας της επιχείρησης),

 • το εξωτερικό περιβάλλον, γνωστό και ως PESTEL framework (πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό, τεχνολογικό φορολογικό, νομικό, περιβαντολλογικό πλαίσιο)

 • το περιβάλλον σε σχέση και με τον ανταγωνισμό.

Ενδεικτικά, όταν η ανάλυση γίνεται για λογαριασμό μιας  επιχείρησης είναι σημαντικό να τεθούν  ζητήματα όπως:

 Δυνατά σημεία:

 • Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της εταιρείας?

 • Ποιοι διαθέσιμοι πόροι της είναι σπάνιοι και μοναδικοί?

 • Ποιοι πόροι έχουν το μικρότερο συγκριτικά κόστος σε σχέση με τον ανταγωνισμό?

 • Ποια είναι αυτά τα στοιχεία που  διαφοροποιούν την εταιρεία από τον ανταγωνισμό?

Αδυναμίες:

 • Που «πάσχει» η εταιρεία?

 • Πού εντοπίζονται τυχόν εσωτερικές αδυναμίες της?

 • Που υστερεί σε σχέση με τον ανταγωνισμό?

 • Κάτω από ποιες συνθήκες θεωρείται πιο ευάλωτη?

Σημείωση: Η θεώρηση των Δυνατών σημείων  – Αδυναμιών καλό είναι να πραγματοποιείται τόσο από την εσωτερική οπτική, όσο και από την οπτική των «πελατών» για την αντικειμενικότερη αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.

Ευκαιρίες

 • Υπάρχουν τυχόν ευκαιρίες που παρουσιάζονται σε σχέση με το εξωτερικό περιβάλλον? (τεχνολογικές εξελίξεις, επενδυτικά προγράμματα, φορολογικές απαλλαγές, αλλαγές στο κοινωνικό πλαίσιο, πληθυσμιακές μεταβολές κλπ)

 • Ποιες τάσεις της αγοράς θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν προς όφελος της επιχείρησης?

 • Υπάρχει κάποιο αδύνατο σημείο του ανταγωνισμού, που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί?

 • Υπάρχει κάποιο «κενό» στην αγορά που θα μπορούσε να καλυφθεί ?

Απειλές:

 • Τι είναι αυτό που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την βιωσιμότητα της επιχείρησης?

 • Ποιες απειλές εμφανίζονται σε σχέση με τον ανταγωνισμό?

 • Ποιες απειλές εμφανίζονται σε σχέση με το εξωτερικό PESTEL περιβάλλον?

 • Υπάρχουν τεχνολογικές εξελίξεις που αν αγνοηθούν,  μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την επιχείρηση?

 • Πόσο θα μπορούσε να επηρεάσει την επιχείρηση η  χρηματοδοτική της ασφυξία?

Χρησιμότητα αποτελεσμάτων SWOT analysis

Με την ολοκλήρωση της αποτύπωσης των  παραγόντων που συνθέτουν μια SWOT analysis, ο χρήστης της μήτρας θα είναι σε θέση να διακρίνει συμπυκνωμένες τις προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η εταιρεία του, προκειμένου να επιβιώσει και να αναπτυχθεί σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Έχοντας καλύτερη εικόνα των δεδομένων, ο χρήστης, καλείται να αναλάβει πρωτοβουλίες προς όφελος της επιχείρησης του, προκειμένου:

 • να αξιοποιήσει αποτελεσματικότερα τα δυνατά του σημεία

 • να βελτιώσει τις αδυναμίες του,

 • να αξιοποιήσει τυχόν ευκαιρίες

 • να θωρακιστεί απέναντι σε τυχόν μελλοντικές απειλές

Συνοψίζοντας

H  SWOT analysis θεωρείται από τα πλέον διαδεδομένα εργαλεία   του σύγχρονου μάνατζμεντ και αποτελεί μια καθιερωμένη πρακτική για όλες τις κορυφαίες εταιρείες ανά τον κόσμο. Η ιδιαίτερη δημοφιλία της SWOT analysis αποδίδεται στο γεγονός ότι  βοηθά στην εξαγωγή αξιόπιστων συμπερασμάτων (εφόσον υλοποιηθεί σωστά) που καθορίζουν την διαμόρφωση της επιχειρησιακής στρατηγικής.

Σχετικά άρθρα

Στρατηγική μάρκετινγκ: Τι είναι και γιατί αξίζει να την εφαρμόσεις

Marketing Plan: Ένας χάρτης που θα σε οδηγήσει με ασφάλεια στην επιτυχία.

Τι δουλειά να κάνω? Τεστ 10 ερωτήσεων Kaufman