Αναπτυξιακά προγράμματα

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του τουρισμού, για τον εκσυγχρονισμό τους, την ποιοτική αναβάθμιση τους και τον εμπλουτισμό των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να βελτιώσουν την θέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν πρόταση υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στον τουρισμό και απασχολούν κατά μέσο όρο την τελευταία τριετία τουλάχιστον 1 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας (ετήσια μονάδα εργασίας, ισοδύναμη με 300 ημερομίσθια πλήρους απασχόλησης ανά έτος).

Ως υφιστάμενη ορίζεται κάθε επιχείρηση που έχει συσταθεί έως την 31/12/2013.

Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τουρισμού (ΚΑΔ), οι οποίες θα τύχουν επιχορήγησης στο πλαίσιο της δράσης θα ορισθούν στην πρόσκληση του προγράμματος.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν επενδυτική πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

 • Να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση σε συγκεκριμένη περιφέρεια

 • Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες νομικές μορφές:                            ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ & και ατομικές επιχειρήσεις

 • Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση

 • Να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις

 • Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης

 • Να διαθέτουν ή να δεσμευθούν ότι θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ΑμεΑ

 • Να υποβάλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά ΑΦΜ

 • Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000€ (ή 100.000€ για τον τομέα των μεταφορών) μέσα σε μία 3ετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα 2 προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ – ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ

ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται επενδύσεις συνολικού προϋπολογισμού από 15.000€ έως 150.000€ (καθαρές τιμές, χωρίς ΦΠΑ).

Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται κατά μέγιστο στο 40% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού, το ποσοστό επιχορήγησης προσαυξάνεται κατά 10% επιπλέον μόνο μετά την πιστοποίηση επίτευξης αυτού του στόχου.

Υπάρχει δυνατότητα καταβολής προκαταβολής μέχρι και το 40% της αναλογούσας δημόσιας δαπάνης έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής προερχόμενηs από τράπεζα ή άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα εγκατεστημένο σε ένα εκ των κρατών μελών της ΕΕ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ

Η διάρκεια ολοκλήρωσης των έργων ορίζεται σε 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Ενδεικτικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών για τη διετή περίοδο ενίσχυσης είναι:

 • Ο εκσυγχρονισμός και ποιοτική αναβάθμιση των κτιριακών και λοιπών υποδομών

 • Οι παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας / ύδατος

 • Οι παρεμβάσεις εμπλουτισμού του προσφερόμενου προϊόντος με νέες υπηρεσίες (επέκταση σε εναλλακτικές μορφές, παρεμβάσεις για ΑμεΑ, κλπ)

 • Οι πιστοποιήσεις υποδομών και υπηρεσιών

 • Η προβολή – προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους

 • Οι αμοιβές τρίτων

 • Σημειώνεται ότι είναι επιλέξιμο και το μισθολογικό κόστος υφιστάμενου ή νέου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο συγκεκριμένο έργο, με εφαρμογή της ρήτρας ευελιξίας

Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της  αίτησης χρηματοδότησης.

Μάθε τα πάντα για τα ΕΣΠΑ: Ξεκίνα ή εκσυγχρόνισε την επιχείριση σου, λαμβάνοντας επιδότηση.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δώστε μια έγκυρη ηλ. διεύθυνση.