Αναπτυξιακά προγράμματα

Το Πρόγραμμα «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» ενισχύει οκτώ (8) διαφορετικές κατηγορίες επιχειρήσεων, προκειμένου αυτές να αξιοποιήσουν τα ανταγωνιστικά  τους πλεονεκτήματα, βελτιώνοντας τη θέση τους στις εθνικές και διεθνείς αγορές.

ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

 • Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων

 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)

 • Υλικά / Κατασκευές

 • Εφοδιαστική Αλυσίδα

 • Ενέργεια

 • Περιβάλλον

 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ

 • Υγεία

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες θα έχουν συσταθεί έως την 31/12/2013.

Εξαιρούνται οι δραστηριότητες:

 • Που δεν στηρίζονται από το ΕΤΠΑ (ΕΚ. 1301/2013, άρθρο 3 παρ.2)

 • Περιπτώσεις που δεν εμπίπτουν στον κανονισμό De minimis (ΕΚ.1407/2013, άρθρο 1)

 • Δραστηριότητες σχετικές με την εστίαση, το λιανικό εμπόριο και τον τουρισμό

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν επενδυτική πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

 • Να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση σε συγκεκριμένη περιφέρεια

 • Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες νομικές μορφές:              ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ & και ατομικές επιχειρήσεις

 • Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση

 • Να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις

 • Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης

 • Να διαθέτουν ή να δεσμευθούν ότι θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ΑμεΑ

 • Να υποβάλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά ΑΦΜ

 • Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από την παρούσα δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000€ (ή 100.000€ για τον τομέα των μεταφορών) μέσα σε μία 3ετία (τρέχον οικονομικό έτος & τα 2 προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ – ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Το παρόν πρόγραμμα του 1ου κύκλου χρηματοδοτείται με συνολικό ποσό 52 εκατ. € (δημόσια δαπάνη) και κατανέμεται στις περιφέρειες της χώρας ως εξής:

ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται επενδύσεις συνολικού προϋπολογισμού από 15.000€ έως 200.000€ (καθαρές τιμές, χωρίς ΦΠΑ).

Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται κατά μέγιστο στο 40% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού, το ποσοστό επιχορήγησης προσαυξάνεται κατά 10% επιπλέον μόνο μετά την πιστοποίηση επίτευξης αυτού του στόχου.

Υπάρχει δυνατότητα καταβολής προκαταβολής μέχρι και το 40% της αναλογούσας δημόσιας δαπάνης έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής προερχόμενηs από τράπεζα ή άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα εγκατεστημένο σε ένα εκ των κρατών μελών της ΕΕ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Αναλυτικά, οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών οι οποίες θα τύχουν επιχορήγησης είναι:

 •  Ο εκσυγχρονισμός και ποιοτική αναβάθμιση κτιριακών και λοιπών υποδομών

 • Η απλοποίηση / αυτοματοποίηση λειτουργικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων, o εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού, η εισαγωγή και αύξηση τεχνολογιών αιχμής

 • Ο επανασχεδιασμός και πιστοποίηση λειτουργιών και προϊόντων των επιχειρήσεων μέσω τεχνικών οργανωτικής καινοτομίας, ενεργειών αναδιάρθρωσης, επαναπροσδιορισμού προϊόντος / υπηρεσίας με την αξιοποίηση μεθοδολογιών design

 •  Η απόκτηση τεχνογνωσίας για νέα προϊόντα και υπηρεσίες μέσω συμμετοχής σε εκθέσεις, συνέδρια κ.α.

 • Η μετεγκατάσταση σε υφιστάμενες βιομηχανικές περιοχές (ΒΙ.ΠΕ.), επιχειρηματικά πάρκα και τεχνολογικά πάρκα

 • Οι αμοιβές τρίτων

 • Σημειώνεται ότι είναι επιλέξιμο και το μισθολογικό κόστος υφιστάμενου ή νέου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο συγκεκριμένο έργο, με εφαρμογή της ρήτρας ευελιξίας

Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Μάθε τα πάντα για τα ΕΣΠΑ: Ξεκίνα ή εκσυγχρόνισε την επιχείρηση σου, λαμβάνοντας επιδότηση.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δώστε μια έγκυρη ηλ. διεύθυνση.